Uživatelský výzkum 101

 • máte jen jednu šanci uspět (např. vaše cílová skupina je velmi malá, náročná, nebo se pohybujete v extrémně konkurenčním prostředí),
 • chcete si být jisti, že se rozhodujete správně.
 • zmapujete situace, ve kterých bude váš produkt používán a porozumíte jim,
 • pochopíte, jaký dopad má produkt/služba na životy svých uživatelů, tj. vašich zákazníků,
 • zvýšíte empatii vašeho týmu vůči zákazníkům.

Odkud začít?

Většina z nás si představí uživatelské testování nebo velké dotazníkové výzkumy se stovkami respondentů. UX výzkumníci mají přitom v rukávu desítky metod od etnografického výzkumu, přes klasické hloubkové rozhovory a uživatelské testování až po kvantitativní studie, designové či ideační workshopy, měření i mapování zákaznické zkušenosti.

Kvalita nebo kvantita

Kvantitativní výzkum nám říká, co se děje. Kvalitativní zas pomáhá pochopit, proč se to děje a jak k tomu došlo.

Pokud s výzkumem začínáte, zaměřte se na kvalitativní, moderované metody výzkumu

Photo by KOBU Agency on Unsplash

Bojujeme s budgetem ve všech směrech.
Nemůžeme si výzkum udělat sami?

Pokud zatím nemáte s výzkumem zkušenost, chápu, že se zdráháte do něj investovat desítky tisíc. Při omezeném rozpočtu máte možnost investovat do výzkumu pouze jednou. Doporučuji proto oslovit zkušeného UX výzkumníka, který vám pomůže:

 • nastavit procesy tak, abyste všechny výzkumné aktivity mohli kdykoliv zopakovat,
 • realizovat výzkum a vyhodnotit data,
 • mentorovat interní zaměstnance (např. UX designéry).

Můžu si spočítat, jestli se mi výzkum vyplatil?

Bohužel velmi špatně. Výzkum je podporou dalších aktivit vaší firmy a záleží na tom, jaké změny se na jeho základě realizují. Pokud vám klient/stakeholder do zadání jako jeden z cílů výzkumu napíše např. Zvýšení návštěvnosti, zvýšení tržeb, zlepšení hodnocení aplikace na Google Store atp., vysvětlete mu prosím, že toto je cílem všech UX/CX aktivit. Nikoliv cílem výzkumu.

Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash
 • Míra konverze
 • Celkový objem transakcí / nákupů / registrací
 • Průměrná hodnota objednávky
 • Míra opuštění objednávkového / registračního procesu
 • Snížení objemu telefonátů na call centrum
 • SUM (Single Usability Metric) — počet zaznamenaných chyb
 • Hodnocení na Google maps / Facebook / AppStore / Google store
 • Hodnocení jednotlivých aktivit v rámci vaší aplikace
 • Zajímavou metrikou může být čas, který vývojáři musí věnovat zbytečným opravám

Chci si někoho najmout. Jak poznám dobrého výzkumníka?

Bude se hodně ptát. A to myslím opravdu hodně. Už na první schůzce. Zde je přehled základních otázek, které na první schůzce pokládám já:

 • Jakému oddělení budou výstupy výzkumu sloužit?
 • Kdo a jak s nimi bude pracovat?
 • Jaká rozhodnutí se budou na základě výstupů z výzkumu dělat?
 • Kdy je třeba výstupy dodat?
 • Jaká je aktuálně situace na trhu?
 • Jak je na tom vaše konkurence?
 • Jak používají váš produkt?
 • S čím jsou spokojeni? Na co si stěžují?
 • Jak pracujete se zpětnou vazbou?
 • Jak se s výstupy výzkumu dále pracovalo?
 • Jaké změny na základě těchto výstupů proběhly?
 • Jak měříte návratnost investic UX aktivit?

--

--

UXworkshopy.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store