Uživatelský výzkum 101

 • stojíte před velkým rozhodnutím a chybí vám informace,
 • máte jen jednu šanci uspět (např. vaše cílová skupina je velmi malá, náročná, nebo se pohybujete v extrémně konkurenčním prostředí),
 • chcete si být jisti, že se rozhodujete správně.
 • zjistíte, pro koho produkt navrhujete a jaké jsou potřeby, obavy, problémy a motivace vašich zákazníků,
 • zmapujete situace, ve kterých bude váš produkt používán a porozumíte jim,
 • pochopíte, jaký dopad má produkt/služba na životy svých uživatelů, tj. vašich zákazníků,
 • zvýšíte empatii vašeho týmu vůči zákazníkům.

Odkud začít?

Kvalita nebo kvantita

Pokud s výzkumem začínáte, zaměřte se na kvalitativní, moderované metody výzkumu

Photo by KOBU Agency on Unsplash

Bojujeme s budgetem ve všech směrech.
Nemůžeme si výzkum udělat sami?

 • vybrat vhodné metody a strategii výzkumu nastavit tak, aby zohlednila budget, časovou osu projektu, případně další okolnosti (např. komplikovaně dostupnou cílovou skupinu).
 • nastavit procesy tak, abyste všechny výzkumné aktivity mohli kdykoliv zopakovat,
 • realizovat výzkum a vyhodnotit data,
 • mentorovat interní zaměstnance (např. UX designéry).

Můžu si spočítat, jestli se mi výzkum vyplatil?

Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash
 • NPS (Net Promoter Score)
 • Míra konverze
 • Celkový objem transakcí / nákupů / registrací
 • Průměrná hodnota objednávky
 • Míra opuštění objednávkového / registračního procesu
 • Snížení objemu telefonátů na call centrum
 • SUM (Single Usability Metric) — počet zaznamenaných chyb
 • Hodnocení na Google maps / Facebook / AppStore / Google store
 • Hodnocení jednotlivých aktivit v rámci vaší aplikace
 • Zajímavou metrikou může být čas, který vývojáři musí věnovat zbytečným opravám

Chci si někoho najmout. Jak poznám dobrého výzkumníka?

 • Jaké informace potřebujete zjistit?
 • Jakému oddělení budou výstupy výzkumu sloužit?
 • Kdo a jak s nimi bude pracovat?
 • Jaká rozhodnutí se budou na základě výstupů z výzkumu dělat?
 • Kdy je třeba výstupy dodat?
 • Jaká je vaše obchodní strategie? Co funguje/co nefuguje a proč?
 • Jaká je aktuálně situace na trhu?
 • Jak je na tom vaše konkurence?
 • Kdo jsou vaši zákazníci?
 • Jak používají váš produkt?
 • S čím jsou spokojeni? Na co si stěžují?
 • Jak pracujete se zpětnou vazbou?
 • Jaké výzkumy byly dříve ve firmě realizovány a s jakými výsledky?
 • Jak se s výstupy výzkumu dále pracovalo?
 • Jaké změny na základě těchto výstupů proběhly?
 • Jak měříte návratnost investic UX aktivit?

--

--

--

UXworkshopy.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tereza Kosnarová

Tereza Kosnarová

UXworkshopy.cz

More from Medium

What Users See Makes the Difference

Have you ever thought about the effect of visual perception on your design?

What can Marco Polo and Blue’s Clues teach us about UX Research?

Blue’s Clues 123’s With Blue! Joe Made A Lemonade Stand In The Backyard

The Colophon Cards User Survey