Stručná historie UX designu

4 000 př.n.l. Čínská filosofie Feng Shui

500 př.n.l. Antické řecko & ergonomie

Začátek 20. století: Frederick Winslow Taylor

  • Návrh pracovních postupů “od oka” nahradil pečlivým pozorováním toho, jak zaměstnanci úkol vykonávají dnes. Jednotlivé aktivity vylepšoval na základě tohoto pozorování a řady experimentů.
  • Velký důraz byl kladen na normy, jasné instrukce, písemná pravidla a neustálý dohled. Nebylo na zaměstnancích, aby se rozvíjeli sami. Všechny pracovníky důkladně vybíral na základě schopností a znalostí a trénoval je podle zavedených metod a postupů.
  • Odměna začala být vyplácena za splnění zadaných úkolů a ne za čas strávený v práci.

Henry Ford

Ford Model T s přezdívkou “Tin Lizzie”. Začal(a) se prodávat v roce 1908.

40. léta 20. století: Toyota

Jde o klíčový moment, kdy je poprvé uživatel a jeho potřeby, postaven na první místo.

1955: Henry Dreyfuss

První persony

VIdeo se vám spustí v části, popisující Joa & Josephine

60. léta 20. století: Velké počítače!

V 60. letech 20. století se zformovaly dva směry, které přispěli k rozvoji HCD. Americké hnutí a tzv. skandinávský přístup.

USA

Design is the Process of Realizing Intentions.

The Universal Design Spiral — vůbec první designový proces, který jsem byla schopna dohledat
Hodinový rozhovor z roku 1974

Skandinávský přístup

  • deep commitments to democracy and democratisation
  • discussions of values in design and imagined futures
  • conflict and contradictions are regarded as resources in design
T. Bratteteig, `Participatory Design: Ideas, Methods, Practices’

Projekty z té doby, které stojí za prozkoumání:

80. léta 20. století: Malé počítače

1990–2000: Vzniká pojem User Experience

Šlo o vůbec první použití slovního spojení User Experience.

Designový proces dle IDEO

Přiznám se, mám trošku problém s novodobými dějinami …

A jestli máte sílu, tak se třeba ještě dozvíte, kdo byl označován jako první UX designér.

--

--

--

UXworkshopy.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tereza Kosnarová

Tereza Kosnarová

UXworkshopy.cz

More from Medium

UX Design diary notes from Amsterdam

Design Thinking & Design Sprint Demystified: The Cupcake Way🧁

UI case study: Music Therapy Charity — Can you make a homepage sing?

Why should Apple develop the User Experience writing on their apple.com/iphone/ landing page?